XTBG OpenIR
Current Search none
Filters ((Date Issued:2016))
Sort: Count  Initial letter of Author Name 
 1-20 of 1237
et al分et al 40 ...分... 18 Zhou, Zhe-Kun分Zhou, Zhe-Kun 10
Corlett, Richard T.分Corlett, Richard T. 9 Fang, Zhen分Fang, Zhen 9 Su, Tao分Su, Tao 9
Cao, Min分Cao, Min 8 caichuantao分蔡传涛 7 liuguizhou分刘贵周 7
Chen, Jin分Chen, Jin 6 Huang, Wei分Huang, Wei 6 Li, Jie分Li, Jie 6
Song, Liang分Song, Liang 6 Tan, Ken分Tan, Ken 6 Zhang, Yiping分Zhang, Yiping 6
gaojiangyun分高江云 6 liuqiang分刘强 6 Cao, Kun-Fang分Cao, Kun-Fang 5
Luo, Yan分Luo, Yan 5 Nakamura, Akihiro分Nakamura, Akihiro 5