XTBG OpenIR
Current Search none
Filters ((Date Issued:2018))
Sort: Count  Initial letter of Author Name 
 1-20 of 1196
reprint author分reprint author 19 Zhang, Yiping分Zhang, Yiping 15 Tan, Yun-Hong分Tan, Yun-Hong 11
Li, Jing分Li, Jing 10 Liu, Yuntong分Liu, Yuntong 10 Song, Qinghai分Song, Qinghai 10
Corlett, Richard T.分Corlett, Richard T. 9 Grace, John分Grace, John 9 Jin, Yanqiang分Jin, Yanqiang 9
Yu, Diqiu分Yu, Diqiu 9 Cao, Min分Cao, Min 8 Fei, Xuehai分Fei, Xuehai 8
Lin, Youxing分Lin, Youxing 8 Sha, Liqing分Sha, Liqing 8 Wang, Bo分Wang, Bo 7
Lin, Luxiang分Lin, Luxiang 6 Schneider, Harald分Schneider, Harald 6 Su, Tao分Su, Tao 6
Xu, Zeng-Fu分Xu, Zeng-Fu 6 Zhang, Ping分Zhang, Ping 6