XTBG OpenIR
Current Search none
Filters ((Date Issued:2018))
Sort: Count  Initial letter of Author Name 
 1-20 of 1369
reprint author分reprint author 19 Zhang, Yiping分Zhang, Yiping 16 Tan, Yun-Hong分Tan, Yun-Hong 13
Li, Jing分Li, Jing 12 Liu, Yuntong分Liu, Yuntong 11 Song, Qinghai分Song, Qinghai 11
Cao, Min分Cao, Min 10 Corlett, Richard T.分Corlett, Richard T. 10 Jin, Yanqiang分Jin, Yanqiang 10
Grace, John分Grace, John 9 Sha, Liqing分Sha, Liqing 9 Yu, Diqiu分Yu, Diqiu 9
Fei, Xuehai分Fei, Xuehai 8 Lin, Youxing分Lin, Youxing 8 Lin, Luxiang分Lin, Luxiang 7
Su, Tao分Su, Tao 7 Wang, Bo分Wang, Bo 7 Zhou, Shi-Shun分Zhou, Shi-Shun 7
Zhou, Zhe-Kun分Zhou, Zhe-Kun 7 Chen, Aiguo分Chen, Aiguo 6